Primăria comunei Măldărești
Județul Vâlcea

Compartiment URBANISM

 

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SOLICITANTUL, ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA, TREBUIE SA DEPUNA O DOCUMENTATIE CUPRINZAND:
– cerere-tip, care sa cuprinda elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si scopul solicitarii actului;
– copie CI;
– planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii, sau plan de situatie si plan de incadrare in zona vizate de OCPI – doua exemplare – TOPOGRAF;
– actul de proprietate – copie;
– documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism – original si copie;
– memoriu justificativ – doua exemplare – PROIECTANT;
– extras de carte funciară la zi.

PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SE DEPUN URMATOARELE DOCUMENTE:
– cerere-tip pentru emiterea autorizatiei de construire/demolare – un exemplar;
– copie CI;
– certificatul de urbanism (copie) – doua exemplare;
– dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel – doua exemplare;
– avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism – doua exemplare;
– Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC) – doua exemplare;
– DTAD – pentru desființare;
– DTOE – organizare de șantier;
– dovada privind achitarea taxelor legale – TAXĂ (AUTORIZATIE+TIMBRU ARHITECTURĂ) original si copie.